Θέρμανση

Η ελληνική νομοθεσία κρίνει επιτακτική τη συντήρηση του καυστήρα μία φορά ετησίως. Οι εργασίες συντήρησης του καυστήρα συνιστάται να πραγματοποιούνται με το πέρας της περιόδου θέρμανσης . Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία του καυστήρα, προλαμβάνεται η φθορά των μηχανημάτων και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα βλάβης.
Η ΕΡΓΟΠΕΤΡΟΛ διαθέτει ειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς με ειδική άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, οι οποίοι αναλαμβάνουν υπεύθυνα τις εργασίες συντήρησης του καυστήρα. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:
• Καθαρισμός λέβητα, αγωγών και τούμπων καυσαερίων από τα υπολείμματα θείου, που προέρχονται από την καύση του πετρελαίου
• Έλεγχος μόνωσης και κορδονιών λέβητα
• Έλεγχος διάβρωσης
• Έλεγχος ακροφυσίου (μπεκ) και αντικατάστασή του, όπου κριθεί απαραίτητο. Για καλύτερη απόδοση και οικονομικότερη λειτουργία συνίσταται η ετήσια αντικατάστασή του
• Καθαρισμός φίλτρων πετρελαίου και έλεγχος πίεσης αντλίας
• Καθαρισμός φτερωτής παροχής αέρα καυστήρα
• Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, υδροστατών ασφαλείας καυστήρα και κυκλοφορητή
• Έλεγχος διαρροών καυσαερίων και καυσίμου
• Ελκυσμός καμινάδας για τη σωστή λειτουργία του καυστήρα
• Έκδοση γνήσιου φύλλου ελέγχου ΠΕΡΠΑ υπογεγραμμένου και σφραγισμένου από τον τεχνικό.
Μενού